ETEA tööjõuvajaduse prognoos

Tuuleenergiat puudutavad seadused:

Tuuleenergiat puudutavad arengukavad:

Pariisi kokkulepe

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa rohelise kokkuleppe üks eesmärke on suurendada Euroopa Liidu (EL) kliimaambitsiooni, et aastaks 2030 saaks kasvuhoonegaaside heidet vähendada vastutustundlikult vähemalt 50% kuni 55%.

EL-i taastuvenergia direktiiv

EL on seadnud 2030. aastaks ambitsioonika ja siduva eesmärgi: ELi energiaallikates ontaastuvenergiaallikate osakaal 32% .

Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia ja tegevuskava.