EESTI TUULEENERGIA ASSOTSIATSIOONI PÕHIKIRI

ÜLDSÄTTED

 1. Mittetulundusühing Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (edaspidi ETEA) asub Tallinnas ning on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
 2. ETEA eesmärgiks on seista oma liikmete huvide eest, olles hea sise- ja välisvõrgustikuga tugev, usaldusväärne ja tunnustatud erialaliit, kes aitab kaasa tuuleenergia arengut soodustava seadusandliku keskkonna loomisele, tuuleenergia teadlikkuse ja positiivse avaliku kuvandi suurenemisele ning tuuleenergia tootmis-, tasakaalustamis- ja salvestamistehnoloogiate Eestis välja töötamisele ja kasutusele võtmisele.
 3. ETEA põhitegevusteks on:
  1. Liikmete huvide esindamine, kaitsmine ja uute võimaluste loomine nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
  2. Koostöö arendamine ja ühistegevuste ellu viimine ETEA eesmärkide saavutamiseks Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete, organisatsioonide ja asutustega.
  3. ETEA tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni kogumine, analüüsimine, levitamine ja vahendamine oma liikmetele ja avalikkusele.
  4. Valdkonnas töötavate inimeste kvalifikatsioonide ja oskusteabe suunamine ja arendamine, luues võimalusi ümber- ja täiendõppeks.
  5. Sektori innovatsiooni ja arendustegevuste toetamine lähtuvalt ETEA eesmärgist.
  6. Muu liikmetele vajalik või kasulik tegevus, mis on kooskõlas käesolevas põhikirjas nimetatud ETEA eesmärgiga.
  7. ETEA võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.

LIIKMELISUS

 1. ETEA liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga eraõiguslik ja avalik- õiguslik juriidiline isik või tema organ, kelle avalduse vaatab läbi ning liikmelisuse otsustab ETEA juhatus kahe (2) kuu jooksul. Liikmeõigused ja kohustused tekivad pärast üldkoosoleku kehtestatud liikmemaksu tasumist.
 2. Juhatus võib kehtestada väljaspool ETEA liikmeskonda eri (nt toetaja-, assotsieerunud või auliikme) staatusi, kellele ei kohaldu seadusest ja põhikirjast tulenevad ETEA liikmete õigused ja kohustused, välja arvatud juhul kui juhatus ei otsusta teisiti.
 3. Juhatus võib liikme pärast hoiatamist välja arvata, kui ta ei tasu liikmemaksu või kahjustab sektori ja/või ETEA mainet.
 4. ETEA-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse juhatuse poolt kahe (2) kuu jooksul, kui liige on tasunud oma võlad ETEA ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.
 5. ETEA liikmete täiendavad õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

JUHTIMINE

 1. ETEA kõrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek.
 2. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e- posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 3. ETEA üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu seaduses sätestatud korras.
 4. Üldkoosolek valib ETEA liikmete hulgast juhatuse. Juhatuse suuruseks on kolm (3) kuni seitse (7) liiget, täpse juhatuse suuruse määrab iga koosseisu valimisel üldkoosolek. Vähemalt 60% juhatuse liikmetest peavad olema liikmed, kes esindavad tuuleenergiat tootvaid ja/või arendavaid liikmeid ja tasuvad lisaks liikmemaksule ka kõrgemat megavatipõhist liikmemaksu. Juhatuse volitused kehtivad kuni kolm (3) aastat.
 5. Juhatus annab oma tegevustest aru üldkoosolekule.
 6. Juhatuse pädevuses on:
  1. Kinnitada enda töökorraldus ning valida endi seast esimees, kes korraldab juhatuse tööd
  2. ETEA tegevjuhi valimine ja tasustamine sh muude hüvede määramine ning tegevjuhi tegevusele järelevalve teostamine
  3. ETEA tegevjuhi täiendavate pädevuste ja ülesannete määramine ning esindusõiguste piiramine
  4. ETEA tegevjuhi poolt koostatud ETEA aastaeelarve ja tegevuskava kinnitamine
  5. ETEA struktuuri kinnitamine sh töörühmade loomine
  6. ETEA liikmete vastuvõtmine ning väljaarvamine sh liikmete vastuvõtmise tingimuste määramine
  7. ETEA poolt stipendiumite ja toetuste asutamine ja nende jaotamine
  8. ETEA üldkoosoleku kokku kutsumine sh päevakorra määramine
  9. ETEA liikmemaksu ja aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekult
  10. Revidendi/audiitori määramine
 7. ETEA igapäevast tööd juhib sh organisatsiooni esindab tegevjuht.
 8. Tegevjuhi pädevuses on:
  1. Juhtida ja esindada igapäevaselt ETEA-t ning tagada üldkoosoleku ja juhatuse otsuste täitmine
  2. Liikmemaksude kogumine, liikmete ja juhatuse liikmete arvestuse pidamine
  3. Kasutada ja käsutada ETEA põhi- ja käibevahendeid ja muud vara, lähtuvalt kinnitatud aastaeelarvest ja juhatuse otsusega kehtestatud piirangutest
  4. Kooskõlastades juhatusega, võtta tööle ETEA töötajad ja määrata nende palgad
  5. Korraldada ETEA raamatupidamine vastavalt seaduses kehtestatud nõuetele ning aruandluse koostamine ning tähtaegne esitamine nii üldkoosolekule, juhatusele kui registripidajale
  6. Seaduses ettenähtud juhtudel ja korras esitada avaldusi ja muid nõutavaid dokumente ja andmeid registrile
  7. Võtta vastu muid otsuseid oma pädevuse piires ETEA eesmärkide saavutamiseks

LÕPPSÄTTED

 1. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 2. ETEA ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras. ETEA tegevuse lõpetamisel ning pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara lähtuvalt üldkoosoleku otsusest.