Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter pöördus Eleringi poole kinnitamaks, et riiklik süsteemihaldur järgib plaanitavate Eesti-Läti meretuuleparkide uuringute läbiviimisel läbipaistvuse ning mitte-diskrimineerimise põhimõtteid.

Elering AS hakkab Läti süsteemioperaatoriga AS Augstsprieguma tīkls (AST) uurima Eesti-Läti meretuulepargi maismaavõrgu külge ühendamise alternatiive ning koostama tehniliste soovituste kausta ja hinnakirja mereala ühenduste loomiseks.

Sutter palub Eleringile, konkurentsiametile ja rahandus- ning majandus- ja taristuministritele saadetud kirjas süsteemihalduril selgitada, kas läbiviidav uuring hõlmab ka erinevate arendajate poolt juba arenduses olevatele meretuuleparkidele, sealhulgas Eesti Energia Liivi lahe meretuulepargi projektile, maismaa trassikoridoride leidmist, või fookus on seatud ainult Eesti ja Läti riikide poolt arendatavale meretuulepargi hübriidprojektile Elwind.

“Läbipaistvuse ning mitte-diskrimineerimise põhimõtetest lähtuvalt peame samuti vajalikuks, et Elering AS kaasaks huvitatud turuosalisi nimetatud uuringu koostamisse ja jagaks turuosalistega kõiki uuringusse puutuvaid või selle käigus valmivaid materjale,” toonitas Sutter.

Ta märkis, et arvestades meretuuleenergia olulist potentsiaali taastuvenergia arendamisel 2030. aastaks, peab mereenergiavõrk, koos ühendustega maismaal, olema ühetaolistel ja läbipaistvatel tingimustel kättesaadav kõigile meretuuleparkide arendajatele.

Sutter tõi välja, et elektrituruseaduse järgi peab võrguettevõtja arendama võrku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab võimaluse järjepidevalt osutada õigusakti ja tegevusloa tingimuste kohast võrguteenust võrguga ühendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele, arvestades nende põhjendatud vajadusi, ning ühendada võrguga oma teeninduspiirkonnas asuva turuosalise nõuetekohane elektripaigaldis.

Võrku arendades peab võrguettevõtja järgima varustuskindluse tagamise, tõhususe ning turgude integreerimise vajadust, arvestades neis valdkondades tehtavate uurimuste tulemusi.

Kui mereenergiavõrgu kavandamisel ei käsitleta juba algatatud arendusprojektide alusel rajatavate meretuuleparkide liitumist võrdväärsena riiklike projektide alusel rajatavate tuuleparkide liitumisega, siis on Sutteri sõnul tegemist elektrituruseaduses sätestatud turuosaliste võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisega võrguteenuste osutamisel.

“Läbivalt kõik liitumisega seotud tegevused peavad toimuma võrdse kohtlemise põhimõtte alusel, kuna võrguressurss on piiratud ressurss,” rõhutas ta.

Samuti on olemasolevate arendustega arvestamine Sutteri sõnul oluline tehniliste soovituste kausta ja mereala ühenduste loomise hinnakirja koostamisel.

“Kuigi Elering AS on uuringuhanke korraldamisel kinnitanud, et uuring ei ole seotud Elwindi projektiga, on Elering AS-i poolt 06.09.2021 väljastatud pressiteates öeldud, et trassiuuring on kavandatud Elwindi projekti raames,” märkis Eesti Energia juhatuse esimees, paludes seejuures kinnitust, et uuring ei ole lähtuv ega mingil kombel sõltuv Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt tellitud eeluuringust Elwindi meretuulepargi asukohavaliku kohta.

Ühtlasi teeb Eesti Energia Eleringile ettepaneku jagada turuosalistega kõiki asjassepuutuvaid materjale ning algatada läbipaistev koostööraamistik, mis võimaldaks turuosalistel osaleda parima valiku metodoloogia koostamises, mille põhjal tekivad kriteeriumid parima trassivaliku eelistamiseks.

Selgust, läbipaistvust ja detailsust soovib Eesti Energia ka Eleringi jooksva kümnendi tegevuste ja kavatsuste osas meretuuleparkide arendamisel. “Selleks on vajalik, et kõik Elering AS-i poolt astutavad sammud – investeeringute planeerimine, investeerimiskavade koostamine, investeerimiskavade esitamine kinnitamiseks tururegulaatorile ning Euroopa põhivõrguettevõtjate ühendusele ENTSO-E – oleksid eelnevalt konsulteeritud ja läbi arutatud turuosalistega,” kirjutas Sutter.

Seejuures paneb Eesti Energia ette, et Elering alustaks võrgu arengukava koostamisel ette nähtud sammudega viivitamatult, luues kaasava keskkonna juba enne uue elektrituruseaduse muutmise eelnõu kinnitamist.