Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) leiab, et Eesti maismaale elektrituulikute rajamise hoogustamiseks tuleb leida riigi erinevatest huvidest ja kohustustest tulenevate piirangute ja nende rakendamise ranguse osas mõistlik tasakaal, et võimaldada ka taastuvenergeetika arengut.

MKM andis neljapäeval valitsuskabinetile ülevaate keskkonnaagentuuri eestvedamisel tehtud tuuleenergeetika arendamist piiravate kitsenduste ning vabade alade analüüsist. Töö eesmärk oli tuvastada, kuhu tuuleparkide rajamist tasuks kavandada ja kuhu pigem mitte. Analüüsiti erinevate piirangute, sealhulgas asustusest tulenevate, looduskaitseliste, infrastruktuurist tulenevate, riigikaitseliste ning väärtusliku põllumaa ja väärtusliku maastikuga seonduvate piirangute koosmõju, ütles ministeeriumi avalike suhete nõunik BNS-ile.

Analüüsi käigus koostati kolm stsenaariumit lähtuvalt kaugusest elu- ja ühiskondlikest hoonestusruumidest ning jaotati erinevate tsoneerigute alusel vastavalt teadaolevatele piirangutele tuulikute rajamiseks välistatud alad, mittesobivad alad, osalised sobivad alad ja sobivad alad. Osaliselt või täielikult piiranguteta alasid on analüüsi kõige konservatiivsema stsenaariumi korral Eestis liiga vähe, et riigi kliimaneutraalsele energiatootmisele ülemineku eesmärgi täitmist tagada.

Enamik alade piiranguid tulenevad seejuures loodusväärtuste kaitsega seotud piirangutest ja erinevatest taristuobjektidest. Tegemist on aladega, kuhu tuuleparkide rajamiseks saab kaalutlusotsuse teha kohalik omavalitsus (KOV) või riik ning suur roll selliste otsuste tegemise võimaldamisel on MKM-i sõnul erinevatel riigiasutustel, näiteks keskkonnaametil. Ministeerium leiab, et Eesti maismaale elektrituulikute rajamise edendamiseks tuleb seega leida piirangute ja nende rakendamise ranguse osas mõistlik tasakaal, et võimaldada ka taastuvenergeetika arengut.

Analüüsis anti ka ülevaade tuuleparkide planeerimisest kohalikes omavalitsustes ning leiti, et erinevate piirangute koosmõjus saab Eestis maismaatuuleparke rajada 39 kohalikus omavalitsuses, kusjuures KOV eriplaneeringuga või üldplaneeringuga kavandatakse neist tuuleparke praegu 21 omavalitsuses.

MKM-i hinnangul on tuuleparkide kavandamise edendamiseks vaja KOV-idele tuge anda tuuleenergeetika tootmisobjektide ruumilise planeerimise ja mõjude hindamise alastes tegevustes.

 

Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 12. mai 2022