Energiasõltumatus, roheline energia, põlevkivienergia, tuumaenergia, tuulepark, päikesepõld, CO2 jne. Selliseid märksõnu kuuleme ja loeme igapäevaselt meediaruumist.

“Suures plaanis tundub oluline, kuid nagu otse mind ka ei puuduta,” mõtleb enamik inimestest. Ida-Virumaa põlevkivitehase sulgemine tundub köömes kõigi maailma söekaevanduste kõrval, mis edasi töötavad. Siiski on märkimisväärne, et juba veerand Hiina omavalitsustest on juba täna otsustanud üle minna vesinikubusside kasutamisele.

Puhas energia, parem tervis

Miks on nii, et maailm hullub tegema investeeringuid, mis praegu tunduvad pigem rohepesuna kui rohepöördena? Selgitusi sellele on teisigi peale inimtegevusega kaasneva kliima soojenemise, mida tunnistab faktina iga tõsiseltvõetav teadlane. Täiendav põhjus on tervis.

Fossiilkütuste põletamise saaste sissehingatavas õhus põhjustab niivõrd palju terviseprobleeme, et kulutused, mis tehakse puhtama õhu saamiseks, on kordades väiksemad, kui haigustest põhjustatud majanduslik kahju. Puhas majandusmatemaatika.

Miks vesinik? Vesinik on energiasalvesti. Elektrolüüseriga (ja nende efektiivsus areneb praegu tormiliselt) muundatakse päikesevõi tuuleelekter vesinikuks. Teistpidi protsessil on vesinik aga energiakandjana teatud tüüpi akuks, mis toidab elektrimootorit ja kasvõi soojendab katlamaja vett.

Vesinikubuss või vesinikuauto on oma loomult elektriauto. Vesiniku käitlemisega seotud ohud aga on suurelt osalt müüt, mis põhineb pildil rohkem kui 80 aastat tagasi põlenud dirižaablist. Metaan/looduslik maagaas ja bensiiniaurud on palju plahvatusohtlikumad kui vesinik. Vesiniku isesüttimise temperatuur on väga kõrge, plahvatusjõud väga madal ja vesinik hajub lekke korral väga kiiresti! Liiklusvahendite tankimine vesinikuga on väga turvaline – autot pole võimalik käivitada näiteks juhul, kui tankur on ühendatud.

Pool triljonit eurot
Selleks, et vesinik aitaks kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele, peab selle osatähtsus oluliselt suurenema ja selle tootmine peab muutuma täielikult CO2heitevabaks. Selle ellu rakendamiseks ongi Euroopa Komisjon välja tulnud teatisega “Kliimaneutraalse Euroopa vesinikustrateegia”, milles esitab visiooni, kuidas EL saab kasutada saastevaba vesinikku. Vesiniku kasutamise võrgustike loomiseks ja 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks on Euroopa Komisjoni hinnangul vaja praegusel kümnendil investeerida umbes 320-458 miljardit eurot. Lisanduvate erainvesteeringutega võib summa ulatuda üle poole triljoni euro.

Märtsis kuulutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus välja ideekorje, et leida suure mõju ja potentsiaaliga projekte, mis aitaksid kiirendada vesinikuenergia ja -tehnoloogiate kasutuselevõtmist Eestis ja Euroopas laiemalt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt kutsus ettevõtjaid osalema innovaatiliste ja ambitsioonikate ideedega. “Vesiniku kasutuselevõtt energiasalvestajana on osa rohe- ja innovatsioonipöördest. Kui soovime olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised, ja seda me soovime, siis peame mõtlema julgelt ja osalema vesinikutehnoloogia arendamises,” ütles ta.

Tallinnast Kalanasse saastevabalt
Tallinna Sadam on öelnud, et esimesel võimalusel tahaks Hiiumaa parvlaevad ümber ehitada vesinikuküttele. Kui lisame Rohukülani jõudva raudtee, ka rongid sõidavad mitmel pool Euroopas juba vesinikul, ja puhta kohaliku bussiliikluse, võiksime seada eesmärgiks, et kümne aasta pärast saab Tallinnast Kalanasse grammigi fossiilkütust kulutamata. Selline Lääne-Eesti rohekoridor ärataks huvi juba Euroopaski.

Kõrgessaare osavalla poolt vesinikuprojektide ideekorjesse esitatud huviväljendusega tulid kaasa ja soovisid liituda mitmed Hiiumaa ettevõtjad. Ühe võimalusena võib siin loota, et vahest just kaasaegsed energiatehnoloogiad aitavad leida uue sisu Viskoosa kalatehase hoonekompleksile, kus tootmine lõppes ja sa jad töökohad kadusid juba 15 aastat tagasi ja mille ümbersünd Keefiri spaaks ei õnnestunud. Hõisata on muidugi veel vara, aga nagu ütleb Hiina vanasõna – ka kõige pikem tee algab esimesest sammust.

Hiiumaa on oma arengukavas seadnud eesmärgiks, et aastal 2035 toodetakse saarel rohkem elektrit kui siin tarbitakse. Äsja Eesti esimese omavalitsusena Hiiumaa volikogus kinnitatud energia- ja kliimakava loob head eeldused Euroopa Liidu rohepöördeks eraldatud vahendite kasutamiseks. “Esimesed võidavad ja viimased maksavad,” osutas president Kaljulaid. Keskkonnasõbraliku mahesaarena rohelisele energiale üleminekul on Hiiumaal väga hea stardipositsioon. Taastuvenergia ja vesinikutehnoloogiate arendamine on oluline osa selle positsiooni muutmisel parema elukeskkonna ja soodsama majandamise võiduks, millest saavad osa kõik inimesed, kes Hiiumaal elavad.

*https://www.koda.ee/et/ uudised/euroopa-komisjonleiab-et-euroopa-peab-looma-vesinikumajanduse

ÜLLAR LAID, Kõrgessaare osavalla vanem

Allikas: Hiiu Leht

Pilt: VisitEstonia