Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon koostas Kliimaministeeriumi soovil analüüsi meretuuleenergia rollist ja väärtustest Eesti energeetika tulevikus.

Analüüsi tulemused:

 • Eesti on võtnud eesmärgiks toota aastaks 2030 enda tarbeks elekter taastuvatest
  allikatest. Eesti aastane tarbimine on täna 9 TWh, sellest 5 TWh toodetakse täna
  fossiilsetest kütustest ja 2,6 on taastuvatest allikatest. Ainult tänase tarbimise
  katmiseks peaks Eesti aastas tootma lisaks 6,4 TWh taastuvelektrit aastas. Selle
  numbri sisse ei ole veel arvestatud majanduskasvu ja soojamajanduse üleminekut
  elektrile.
 • Olemasoleva ja kasvava vajaduse katmiseks tuleks rajada 380 MW maismaa tuule
  tootmisvõimsust igal aastal kuni 2030. Eestis ei ole piisavalt piirangute vaba maad
  ega küpseid projekte, et seda eesmärki täita. Parim viis Eesti kasvava
  energiavajaduse katmiseks on lisaks maismaaparkidele rajada ka meretuuleparke.
 • Tuuleenergia arengu kitsaskoht on aeglane menetlusprotsess, mis vaatamata riigi
  pingutustele seda korrastada võtab aastaid aega. Reeglid on üksteisele vastukäivad
  ja erisuste lahendamine on jäetud arendajale lahendada. Pea kõik Eesti maismaa ja
  mere tuule projektid kaasatud kohtumenetlustesse, kus puuduvat või vastukäivat
  regulatsiooni menetletakse aastaid.
 • Võrguga liitumine on tuuleparkidele keeruline. Eesti elektrivõrk on ajalooliselt
  suundunud Idast-Läände kuid enamus tuuleenergeetika alasid asub Läänes.
  Võrguga liitumise kulud on arendaja kanda. Läänest-Itta kulgeva võrgu üles
  ehitamine ainult arendajate kulul ei ole majanduslikult jätkusuutlik.
 • Tarneahelate koormatus ja üldine hinnatõus mõjutavad nii maismaa kui
  mereprojektide majandusliku suutlikust. Ainult turutingimustel on kogu regioonis väga
  keeruline uusi võimsusi rajada, eriti nii väikese sisetarbimise korral, nagu seda on
  Eesti.
 • Mereparkide rajamisel on edukad riigid kus on pikaajaline plaan ja turutingimustega
  kooskõlas toetusmeetmed. Enamasti on riigil pakkuda nii võrguühendus, kui CFD või
  suured elektritarbijad, kellega sõlmida pikaajalised elektrimüügi lepingud(PPAd).
  Sellega koos on olemas selge seaduslik raamistik, mis annab kindlustunde kõigile
  osalistele. Mereparkide rajamine on täna Euroopas riiklik huvi, mitte ainult vastu
  turutingimusi toimuv äri.
 • Eestisse tulekut ootab 13 energiamahukat tööstusüksust, mille kogu investeeringon 4,898 milionit eurot, millega luuakse 2,890 töökohta. Nende aastane
  elektrivajadus on 5,8 TWh, mis on 73% Eesti aastasest elektrivajadusest. Need
  investeeringud tulevad Eestisse, kui neil on tagatud taastuvelektri olemasolu.
 • Mereparkide rajamisega luuakse Saaremaale ja Pärnumaale hooldussadamad ja
  tekivad töökohad kohalikele elanikele. Tallinna Sadama Paldiski Lõunasadamal on
  suur potentsiaal saada kogu regiooni ehitussadamaks. 1GW meretuulepark loob
  keskmiselt 150 otsest ja 150 kaudset töökohta.
 • Eestis kehtiva seaduse alusel jagavad tuulepargid kasumit kohaliku omavalitsusega.
  1GW merepark panustab kohalikku kogukonda tänaste keskmiste elektrihindade
  juurde 1-1,4 miljonit eurot aastas.
 • Eesti merepargid vajavad riigilt selgelt plaani järgnevaks viieteistkümneks aastaks,
  nagu seda on teinud UK, Saksamaa, Holland või Poola. Selle juures tuleb silmas
  pidada, et elektrit ei ole vaja ainult olemasoleva vajaduse katteks vaid ka majanduse
  kasvamiseks ja fossiilsetest energiaallikatest väljumiseks kogu energiatarbest. Plaani
  osa on selge seadusandlus, toetusmeetmete ajakava ja võrguühenduste ajakava.
 • Võttes arvesse eelmise aasta tundide elektrihinda oleks ühe GW suurusega
  merepargi CfD tulu olnud riigile järgnev:
  ○ Kui CfD oleks sõlmitud hinnale 75€/MWh oleks riik teeninud 399 miljonit
  eurot;
  ○ Kui CfD oleks sõlmitud hinnale 80€/MWh oleks riik teeninud 379 miljonit
  eurot;
  ○ Kui CfD oles sõlmitud hinnale 86,5 €/MWh (MKM analüüsides kasutatud
  hind) oleks riik teeninud 354 miljonit eurot;
  ○ Kui CfD oleks sõlmitud hinnale 90€/MWh oleks riik teeninud siiski 340 miljonit
  eurot.

Eesti meretuule väärtuspakkumine